Privacy verklaring & Disclaimer

Privacy verklaring & Disclaimer

De website OCMW-verhalen.be kwam tot stand als een samenwerking tussen CSB (Centrum Sociaal Beleid) en VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten). 

Hier kan je meer lezen over CSB en 

Hier kan je meer lezen over VVSG .

Elke gebruiker van deze website wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE

OCMW-verhalen.be brengt in de eerste plaats persoonlijke verhalen, maar tracht in haar achtergrondinformatie volledige, juiste, nauwkeurige en actuele informatie te brengen op haar website. 

Indien je van mening bent dat informatie op de website hier niet aan beantwoordt, kan je dit melden via info@ocmw-verhalen.be

We doen al het mogelijke om eventuele onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten.

OCMW-verhalen.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

ALGEMEEN KARAKTER

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald.  

De informatie kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwd worden.

OCMW-verhalen.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

OCMW-verhalen.be hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en levenssfeer. 

Indien je jouw gegevens doorgeeft om op de hoogte gehouden te worden over dit project, stem je ermee in dat we je emailadres gebruiken om je op regelmatige basis op de hoogte te houden. 

We engageren ons ertoe jouw gegevens enkel met dit doel te gebruiken. Je gegevens worden in geen geval gedeeld met andere partijen. Je kan ook op elk moment de vraag stellen om uit het e-mailbestand van dit project geschrapt te worden. We geven zo snel mogelijk antwoord op de door -jouw gestelde vraag tot schrapping uit het bestand. 

In de verhalen die op de website gepubliceerd worden, zijn alle namen van cliënten, medewerkers, OCMW's geanonimiseerd. Eventuele overeenkomst van namen met bepaalde concrete verhalen, berust dus zyuiver op toeval. 

DE SPELREGELS VOOR REACTIES, INZENDINGEN

OCMW-verhalen.be wil inspireren en uitnodigen tot het brengen van eigen getuigenissen uit de eigen OCMW-praktijk. 

We moedigen reacties en participatie dan ook aan. We vragen uitdrukkelijk om bij reacties volgende richtlijnen te respecteren:  

Je reageert met naam, achternaam en e-mailadres. Blijf bij het onderwerp, onderbouw je reactie, speel op de bal en niet op de man, let op spelling en taalgebruik.
Ook online moet je de wet naleven. Lezers die een reactie sturen, respecteren dus de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers, seksistisch van aard zijn of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. Wie reageert, respecteert de intellectuele rechten, zoals auteursrechten van derden.

AUTEURSRECHT

De verhalen gepubliceerd op de website werden op basis van getuigenissen van OCMW-medewerkers uitgeschreven door Tom Kenis (journalist) in opdracht van OCMW-verhalen.be of geredigeerd door OCMW-verhalen.be

De foto’s bij de verhalen werden gemaakt door Paulina Jenusewska (Polaphoto) in opdracht van OCMW-verhalen.be

De vectorbeelden op bepaalde pagina’s werden gemaakt door Anne Geerts (Studio Ravie) in opdracht van OCMW-verhalen.be

Alle artikels en beelden die door ocmw-verhalen.be gepubliceerd zijn, kunnen slechts mits goedkeuring vooraf (via: info@ocmw-verhalen.be) door andere organisaties overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt of verspreid worden, met uitsluiting van elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden. Het staat OCMW-verhalen.be vrij om al dan niet een positief gevolg te geven aan de vraag tot overname of reproductie.

ocmw-verhalen.be geeft de bezoeker van deze site de toelating om bijdragen te delen, te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden is uitdrukkelijk verboden. Voor het overnemen van de beelden, foto’s en video’s is de overnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een licentieovereenkomst met de eigenaar van deze beelden, foto’s of video’s.

COMMERCIEEL GEBRUIK

Commercieel gebruik van de website is verboden. De inhoud van de website mag niet gebruikt worden voor commercieel gewin.

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

OCMW-verhalen.be bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat ocmw-verhalen.bedeze websites aanbeveelt of met de inhoud akkoord gaat. OCMW-verhalen.be beschikt noch over de technische of inhoudelijke controle van deze websites en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van onze organisatie om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door OCMW-verhalen.be gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. 

Met vragen over deze disclaimer je terecht via info@ocmw-verhalen.be. Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Privacy verklaring & Disclaimer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x